Verzija programa v1.14

OBAVEŠTENJA

Program je ažuriran dana 12.02.2024. godine na verziju v1.14.

Nove funkcionalnosti koje su od sada dostupne u verziji v1.14 su:

Pojedinačna PDV evidencija

U skladu sa članom 4. stav 4. Zakona o elektronskom fakturisanju, elektronsko evidentiranje obračuna poreza na dodatu vrednost vrši se pojedinačno, po svakoj obavezi, iskazivanjem podatka o osnovici, poreskoj stopi i obračunatom porezu na dodatu vrednost, i to za:

1) promet dobara i usluga, uključujući i dati avans, za koji je primalac dobara i usluga poreski dužnik u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost;
2) promet dobara i usluga koji se vrši uz naknadu obvezniku poreza na prihod od samostalne delatnosti u smislu zakona kojim se uređuje porez na dohodak građana i obvezniku poreza na dobit pravnih lica u smislu zakona kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica, uključujući i primljeni avans, za koji je isporučilac dobara, odnosno pružalac usluga poreski dužnik u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost.

U aplikaciji je, na veoma jednostavan način, omogućeno slanje pojedinačne PDV evidencije.

Potrebno je da korisnik odabere vrstu dokumenta za koju želi da pošalje prijavu (avansni račun, konačan račun, knjižno odobrenje ili knjižno zaduženje), a zatim i konkretan dokument. Aplikacija će popuniti prijavu i na korisniku je da je prekontroliše i pošalje.

Uvlačenje ulaznih dokumenata sa SEF-a

Kako bi smanjili potrebu korišćenja SEF portala, korisnicima smo omogućili pregled i upravljanje ulaznim dokumentima.

Na posebnom ekranu omogućen je uvoz dokumenata pristiglih preko SEF portala. Svaki dokument se može pregledati i na njega odreagovati, što znači da dokument možete odobriti, odbiti ili stornirati u samoj aplikaciji bez odlaska na SEF.

Štampa otpremnice

S ovom verzijom aplikacije omogućeno je štampanje otpremnice.

Otpremnica se može odštampati na dva mesta na ekranu za pregled računa. Jedno je u kontekst meniju, kod pregleda računa. Drugo, na ekranu za unos podataka o računu, u gornjem delu ekrana na tasteru Otpremnica.

Comments are closed.