E-FAKTURE

SADRŽAJ

Kako nam se bliži 1. januar 2023. godine i početak primene Zakona o elektronskom fakturisanju za sve pravne subjekte, sigurno ste se već upoznali sa ovakvim načinom poslovanja. Elektronsko fakturisanje je neophodno u vreme digitalizacije i prelazak na elektronske sa papirnih faktura omogućava smanjenje troškova i do 80%. Štaviše, moguće je uštedeti na vremenu i sirovinama i svesti greške na minimum. Ali kako funkcioniše e-fakturisanje? Koje izazove to podrazumeva? Šta se mora uzeti u obzir i šta je SEF? Ovo su samo neki termini sa kojima se susrećemo koje još uvek savladavamo. S obzirom da Zakon o elektronskom fakturisanju stupio na snagu 7.5.2021. godine, možemo reći da smo imali vremena za pripremu i s obzirom da od 1. maj 2022. godine javni sektor već izdaje i čuva elektronske fakture, obveznici PDVa koje čeka ova obaveza od 1. januar 2023. godine moraju biti temeljno pripremljeni. Da bismo približili ovu temu, pokušaćemo da odgovorimo na neka od osnovnih pitanja

Ko je u obavezi da šalje e-Fakture?

 • Ukratko rečeno u obavezi su sva javna preduzeća i pravna ili fizička lica koji su u sistemu PDVa.

Kako je došlo do odlaganja primene ovog Zakona, navešćemo bitne datume koje se odnose na ove subjekte i početak njihovih obaveza.

01.05.2022. godine

 • Subjekti javnog sektora imaju obavezu izdavanja elektronskih faktura ka javnom sektoru, kao i da primaju i čuvaju eFakturu.
 • Subjekti privatnog sektora imaju obavezu da izdaju elektronsku fakturu ka javnom sektoru.

01.07.2022. godine

 • Subjekt javnog sektora izdaje elektronske fakture drugom subjektu javnog sektora.
 • Subjekt javnog sektora izdaje elektronsku fakturu obvezniku PDV-a.
 • Obveznik PDV-a u obavezi je da primi elektronsku fakturu bez prethodne potrebe davanja saglasnosti.

01.01.2023. godine

 • Svi obveznici PDV-a u obavezni su da izdaju isključivo elektronsku fakturu.
 • Svi obveznici PDV-a imaju obavezu da elektronski obračunavaju i evidentiraju PDV.

Subjektima javnog sektora smatramo: subjektima koji pripadaju opštem nivou države i javna preduzeća.
Ko nije u obavezi da izdaje eFakture, ali može koristiti ovaj sistem?

 • Subjekti koji nisu deo javnog sektora.
 • Preduzetnici i pravna lica koja nisu u sistemu PDV-a.

Dati subjekti svakako mogu postati dobrovoljni korisnici SEF-a i ukoliko pripadate ovoj grupaciji i radite sa javnim sektorom, moraćete ipak koristiti ovaj sistem kako biste naplatili svoj proizvod ili uslugu. Dobrovoljni korisnici SEF-a u obavezi su da koriste sistem 2 godine. Ukoliko ste izdavali fakture subjektima javnog sektora preko SEF-a i primali iste, dužni ste da izdajete eFakture subjektima privatnog sektora i
drugim dobrovoljnim korisnicima od 1.1.2023. godine.

Samo izdavanje elektronskih faktura neće biti obavezno:

 • Prema maloprodaji.
 • Za nabavku naoružanja i vojne opreme.

Šta je SEF?

Sistem elektronskih faktura, ili skraćeno SEF je rešenje Ministarstva finansija preko kojeg se vrši slanje potraživanja, prijem, evidentiranje i čuvanje eFaktura. Sistem eFaktura (SEF) je namenjen svim subjektima javnog sektora, subjektima privatnog sektora, kao i dobrovoljnim korisnicima u koje spadaju paušalci, poljoprivredna gazdinstva i fizička lica. Ono što je potrebno jeste da se registrujete i putem datog programa šaljete fakture svojim klijentima. Fakture se šalju u XML formatu, a PDF format se opciono šalje kao propratna dokumentacija. Zakonom je obavezno samo i isključivo slanje preko SEF-a, bilo da se faktura kreira direktno na sistemu SEF-a ili iz nekog drugog programa iz kojeg će se naknadno poslati XML na SEF o čemu će kasnije biti reči.

Šta je SUF?

Sistem za upravljanje fakturama, ili skraćeno SUF je rešenje za potrebe korisnika javnih sredstava. I to je sistem za prijem, čuvanje, odobravanje i pripremu knjiženja ulaznih računa koji treba da omogući prijem i upravljanje računima – fakturama primljenim od dobavljača. Sistem za upravljanje fakturama – SUF od 01.05.2022. godine zamenio je postojeći Centralni registar faktura i okviru njega je Sistem elektronskih faktura – SEF. Jednostavnije rečeno, SUF omogućava preuzimanje faktura iz sistema eFaktura ili ručni unos faktura u sistem, kao i njihovo čuvanje u elektronskoj formi, uz mogućnost uvida u originalnu fakturu u PDF formatu.

Šta su elektronske fakture (E-faktura)?

Mnogima još uvek nije jasno šta su tačno elektronske fakture. Pogrešno je mišljenje da su elektronske fakture PDF dokumenta koja se šalju mail-om. Elektronske fakture su fakture (računi) koji se izdaju,primaju i obrađuju isključivo elektronskim putem. Pored eFaktura imamo i knjižna odobrenja, knjižna zaduženja, avansne fakture i storno fakture. Ova dokumenta kao i sve prateće informacije od subjekta do klijenata razmenjuju se putem interneta i pravno je identičan papirnoj fakturi i pored toga ima dve forme – xml i pdf formu.

Šta je XML format i kako se pravi?

XML format za slanje e-faktura je format propisan zakonom, a popunjava se po UBL 2.1 standardu Ovaj format ne možete kreirati sami već samo:

 • Direktnim kreiranjem faktura na Sistemu elektronskih faktura tj. SEF-u u kom slučaju će SEF iskreirati od Vaše fakture neophodan XML fajl i poslati ga Vašim kupcima.
 • Uz pomoć specijalizovanog programa za slanje elektronskih faktura kao što je MiniBIZ koji će Vam omogućiti da od svake fakture kreirate XML dokument koji će se slati na SEF.

Zakonom je uređeno izdavanje, slanje, prijem, obrada, čuvanje, sadržina i elementi koji su od značaja za elektronsko fakturisanje u međusobnim transakcijama

Koji su elementi elektronske fakture?

Elektronska faktura uobičajeno sadrži:

 • naziv, adresu, PIB i matični broj izdavaoca elektronske fakture;
 • Poslovni račun izdavaoca elektronske fakture;
 • Naziv, adresu i poreski identifikacioni broj i matični broj primaoca elektronske fakture;
 • Poslovni račun primaoca elektronske fakture;
 • Redni broj i datum izdavanja elektronske fakture;
 • Datum isporuke dobara, odnosno pružanja usluga
 • Datum avansne uplate;
 • Iznos avansnih plaćanja;
 • Instrukcije za plaćanje;
 • Podatke o vrsti i količini isporučenih dobara ili vrsti i obimu usluga;
 • Iznos osnovice poreza na dodatu vrednost;
 • Poresku stopu poreza na dodatu vrednost;
 • Iznos poreza na dodatu vrednost koji je obračunat na osnovicu;
 • Ukupan iznos elektronske fakture;
 • Napomenu o odredbi zakona kojim se uređuje porez na dodatu vrednost na osnovu koje nije obračunat porez na dodatu vrednost;
 • Napomenu da se za promet dobara i usluga primenjuje sistem naplate.

Napomenućemo da se izdavanje i prijem e-faktura vrši se u skladu sa srpskim standardima elektronskog fakturisanja, a koji je opet u najvećoj meri usklađen sa evropskim standardom. Primere elektronskih faktura i pratećih dokumenata možete videti na sajtu efaktura.gov.rs Ukoliko želite sami da isprobate Sistem elektronskih faktura, trenutno je moguće samo ručno probati demo verziju e-faktura na sajtu Ministarstva finansija.

Numeracija eFaktura

Trenutno nisu definisana pravila numeracije, tako da možete koristiti sadašnju numeraciju.

E fakture za inostranstvo

Kako se trenutno inostrane kompanije ne mogu registrovati na SEF, fakturisanje klijentima iz inostranstva će se vršiti na isti način, kao i do sada. U slučaju kada postoji obaveza obračuna PDV za promet inostranim licima obveznik koji vrši promet dužan je da tako obračunat PDV posebno evidentira u SEF.

Prihvatanje, osporavanje ili odbijanje elektronske fakture

I za javni i za privatni sektor važi rok od 15 dana za prihvatanje ili odbijanje eFakture od dana slanja iste od strane izdavaoca.

Ako subjekt javnog sektora ne prihvati ili ne odbije elektronsku fakturu u ovom roku, e-faktura se smatra automatski prihvaćenom.

Ukoliko subjekt privatnog sektora ne prihvati ili ne odbije e-fakturu u ovom roku biće ponovo obavešten da je ista izdata. Od tog dana primalac fakture dobija dodatnih 5 dana i ukoliko se ne izjasni u tom roku, faktura se smatra odbijenom.

Pravne posledice odbijanja elektronske fakture ne razlikuju se od sadašnjih pravnih posledica obaveštavanja izdavaoca da primalac odbija da uzme u obzir fakturu u papirnom obliku.

Storniranje eFakture

U okviru SEF-a omogućeno je da korisnici storniraju i prihvaćene i odbijene fakture. Međutim, kako u okviru SEFa ostaju evidentirane sve fakture, izdavalac mora voditi računa da ne dođe do dupliranja obaveze PDVa.

Nakon prihvatanja elektronske fakture od strane primaoca, ukoliko se izdata faktura stornira, izdavalac je u obavezi da izda storno fakturu.

Tačnije, ukoliko obveznik izdaje novu fakturu, on ima pravo da smanji PDV obračunat na prethodnom računu. Faktura se izdaje uz izjavu primaoca da nije koristio prethodni PDV po prvobitno izdatoj fakturi.

Ukoliko je primalac odbio eFakturu, obavezno je popuniti polje u kome se navodi razlog odbijanja, i u tom polju može da se navede da nije korišten prethodni PDV (što je vidljivo izdavaocu u SEFu) i postupak se ovako ubrzava.

S obzirom da smo svi novi u ovakvom načinu fakturisanja, često se dešava da primalac slučajno odbije fakturu, koju svakako može da knjiži „odbijenu“ i iz tog razloga ovakva izjava je obavezna jer status faktura ne mora značiti da obveznik nije koristio PDV po datoj fakturi.

Čuvanje elektronske fakture

Čuvanje eFakture se vrši u SEFu i to:

 • Trajno čuvanje faktura primljene ili izdate od strane subjekta javnog sektora
 • 10 godina čuvanje faktura primljene ili izdate od strane subjekta privatnog sektora

Sistem elektronskih faktura – SEF kojim upravlja Centralni informacioni posrednik ima za zadatak da se preko njega vrši slanje, prijem, evidentiranje, obrada i samim tim i čuvanje elektronskih faktura.

Elektronske fakture javnog sektora čuvaju se trajno u Sistemu elektronskih faktura, dok se elektronske fakture izdate i primljene od strane subjekta privatnog sektora čuvaju u SEFu ili u sistemu informacionog posrednika, koji je angažovan za čuvanja od strane subjekta privatnog sektora.

Dakle, ukoliko se subjekt privatnog sektora ugovorom ne opredeli za čuvanje elektronskih faktura kod informacionog posrednika, eFakture će se čuvati SEFu, za čije funkcionisanje je odgovoran Centralni informacioni posrednik.

Ovo znači da subjekt nema obavezu da sam čuva elektronsku fakturu. Lice u privatnom sektoru koje je izdalo, odnosno primilo elektronsku fakturu može odštampati eFakturu u jednom ili više primeraka do isteka roka za obavezno čuvanje. Faktura u papirnom obliku smatra se autentičnim i posle isteka roka za obavezno čuvanje elektronskih faktura.

Šta je Centralni Informacioni Posrednik?

Nadležna jedinica, u okviru ministarstva nadležnog za poslove finansija, koja vodi registar informacionih posrednika, upravlja sistemom elektronskih faktura i odgovorna je za njegovo funkcionisanje.

Šta je Informacioni posrednik?

Informacioni posrednik je pravno lice koje subjekt privatnog sektora može angažovati za usluge izdavanja, evidentiranja, obrade, slanja, primanja i čuvanja eFaktura i prateće dokumentacije.

Informacioni posrednik je subjekt koji ima saglasnost ministarstva nadležnog za poslove finansija za obavljanje ovih usluga i na sajtu Ministarstva finansija možete pronaći sve Informacione posrednike koji su dobili saglasnost Ministarstva finansija.

Privredni subjekti NISU U OBAVEZI da koriste usluge informacionih posrednika. Samo korišćenje Sistema elektronskih faktura je BESPLATNO.
Informacioni posrednik ima i određenu profesionalnu odgovornost i ukoliko pružanjem svojih usluga ugrozi bezbednost SEF-a, snosiće posledice. A u slučaju gubitka dokumentacije, postoji osiguranje u vrednosti od 20.000 €.

Zaštita podataka u SEFu

Informacioni posrednik, centralni informacioni posrednik i subjekti ovlašćeni da pristupaju SEFu dužni su da obrađuju podatke o ličnosti u skladu sa zakonom kao i da ih štite u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti.

Kao što smo naveli prema zakonu kojim se uređuje informaciona bezbednost, centralni informacioni posrednik i informacioni posrednik dužni su da preduzimaju mere zaštite od bezbednosnih rizika.

Koje su kazne za ne evidentiranje eFaktura?

Novčana kazna Zakonom o elektronskom fakturisanju propisana je za:

 • Povredu obaveza izdavanja elektronske fakture
 • Ne evidentiranje PDVa u skladu sa zakonom
 • Povredu Zakona zaštite ličnih podataka
 • Ne primanje eFakture u skladu sa zakonom

Raspon kazni je od 50.000 do 2.000.000 dinara, a može se kazniti subjekt privatnog ili javnog sektora, preduzetnik, informacioni posrednik, kao i odgovorna lica u pravnim licima. U okviru MiniBIZ programa omogućeno Vam je da u svakom trenutku izdajete sva potrebna dokumenta svojim klijentima u zakonskim okvirima. Kako biste se postepeno pripremili za primenu ovog zakona i izbegli posledice rada u poslednji čas, opredelite se na vreme za knjigovodstveni program koji Vam nudi
kreiranje, izdavanje i slanje faktura u samo par koraka uz siguran i pouzdan rad

Table of Contents