Verzija programa v1.14.3

OBAVEŠTENJA

Program je ažuriran dana 20.07.2022. godine na verziju v1.9.

Izmene koje su dostupne u verziji v1.14.3su:

Pojedinačna evidencija PDV-a

 • Prilikom odabira dokumenta za koji se kreira pojedinačna evidencija PDV-a aplikacija nudi samo ona dokumenta koja koja nisu poslata na SEF.
 • Ubačeno je novo polje datum evidentiranja. Ovaj datum odnosi se na datum slanja pojedinačne evidencije PDV-a i aplikacija će popuniti ovo polje tekućim datumom.

Računi

 • Tabelarni prikaz računa dopunjen je kolonom PEPDV koja ukazuje na to da li je za račun poslata pojedinačna evidencija PDV-a.
 • PDF prikaz računa dopunjen je podatkom o GLN broju za objekte kupca.
 • Prilikom kreiranja novog računa podrazumevani način plaćanja je virman.

Avansni računi

 • Tabelarni prikaz avansnih računa dopunjen je kolonom PEPDV koja ukazuje na to da li je za račun poslata pojedinačna evidencija PDV-a.

Knjižno odobrenje

 • Prilikom slanja knjižnog odobrenja korisnik mora uneti ili datum prometa ili odabrati s kojim računarima je knjižno odobrenje povezano. U suprotnom slanje na SEF nije moguće o čemu će korisnik biti obavešten.
 • Ispravka – Prilikom slanja na SEF šalje se opis stavke iz polja Opis.

Verzija programa v1.14.2

OBAVEŠTENJA

Program je ažuriran dana 14.03.2024. godine na verziju v1.14.2

Nove funkcionalnosti koje su od sada dostupne u verziji v1.14.2 su:

Dopuna XML fajla za SEF

Za sve vrste dokumenata (račune, avansne račune, knjižna pisma) u XML fajl koji se šalje na SEF uključeni su i podaci o objektu kupca ukoliko se isti odabere tj. unese.

PEPDV – Poboljšano praćenje vezano za Pojedinačnu Evidenciju PDV-a

Na tabelarnom pregledu računa (faktura) ubačena je nova kolona PEPDV (Pojedinačna Evidencija PDV) u kojoj se vidi koje fakture su povezane sa pojedinačnom evidencijom PDV-a.

Prilikom unosa nove pojedinačne evidencije PDV-a, na opadajućoj listi “Dokument” obeležena su dokumenta koja su već prethodno povezana sa nekom PEPDV-a.

Unapređen pregled statusa e-faktura 

Svaka faktura, bez obzira da li je već poslata na portal Moj E-Račun / SEF ili ne, ima svoj status. Statusi su prikazani na prvom ekranu za pregled svih faktura, i to različitim bojama kako bi sam pregled bio jasniji. Svaka boja ima i objašnjenje u formi tooltip-a (teksta koji se pojavljuje kada mišem pređete preko kvadrata koji označava status fakture).

Izmene kod zaključavanja dokumenata

Prilikom slanja pojedinačne evidencije PDV-a zaključava se i izvorni dokument od kojeg je evidencija nastala.

Verzija programa v1.14.1

OBAVEŠTENJA

Program je ažuriran dana 29.02.2024. godine na verziju v1.14.1

Nove funkcionalnosti koje su od sada dostupne u verziji v1.14.1 su:

Kreiranje i slanje knjižnih odobrenja bez neophodnog unosa računa

Od verzije V1.14.1 prilikom kreiranja knjižnog odobrenja imate tri mogućnosti:

 1. Vezivanje knjižnog odobrenja za jedan ili više računa bez unosa perioda prometa;
 2. Vezivanje knjižnog odobrenja za jedan ili više računa uz unos perioda prometa;
 3. Unos perioda prometa bez vezivanja knjižnog odobrenja za jedan ili više računa.

U slučajevima 1. i 2. prilikom slanja knjižnog odobrenja na SEF u obzir će se uzeti računi na koje se odnosi knjižno odobrenje.

U slučaju 3. knjižno odobrenje će se na SEF-u referencirati na period prometa koji je unet prilikom kreiranja dokumenta.

Odabir manuelne stavke prilikom kreiranja dokumenta

Ukoliko kreirate bilo koji dokument, primera radi račun, i odaberete manuelni unos stavke prilikom kreiranja stavki računa polje opis ostaće prazno s tim da je neophodno u njega uneti tekst. Da napomenemo, manuelni unos stavke uvek će biti ponuđen kao predefinisan (default) al Vi uvek možete odabrati vrstu stavke iz Vašeg šifarnika.

Verzija programa v1.14

OBAVEŠTENJA

Program je ažuriran dana 12.02.2024. godine na verziju v1.14.

Nove funkcionalnosti koje su od sada dostupne u verziji v1.14 su:

Pojedinačna PDV evidencija

U skladu sa članom 4. stav 4. Zakona o elektronskom fakturisanju, elektronsko evidentiranje obračuna poreza na dodatu vrednost vrši se pojedinačno, po svakoj obavezi, iskazivanjem podatka o osnovici, poreskoj stopi i obračunatom porezu na dodatu vrednost, i to za:

1) promet dobara i usluga, uključujući i dati avans, za koji je primalac dobara i usluga poreski dužnik u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost;
2) promet dobara i usluga koji se vrši uz naknadu obvezniku poreza na prihod od samostalne delatnosti u smislu zakona kojim se uređuje porez na dohodak građana i obvezniku poreza na dobit pravnih lica u smislu zakona kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica, uključujući i primljeni avans, za koji je isporučilac dobara, odnosno pružalac usluga poreski dužnik u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost.

U aplikaciji je, na veoma jednostavan način, omogućeno slanje pojedinačne PDV evidencije.

Potrebno je da korisnik odabere vrstu dokumenta za koju želi da pošalje prijavu (avansni račun, konačan račun, knjižno odobrenje ili knjižno zaduženje), a zatim i konkretan dokument. Aplikacija će popuniti prijavu i na korisniku je da je prekontroliše i pošalje.

Uvlačenje ulaznih dokumenata sa SEF-a

Kako bi smanjili potrebu korišćenja SEF portala, korisnicima smo omogućili pregled i upravljanje ulaznim dokumentima.

Na posebnom ekranu omogućen je uvoz dokumenata pristiglih preko SEF portala. Svaki dokument se može pregledati i na njega odreagovati, što znači da dokument možete odobriti, odbiti ili stornirati u samoj aplikaciji bez odlaska na SEF.

Štampa otpremnice

S ovom verzijom aplikacije omogućeno je štampanje otpremnice.

Otpremnica se može odštampati na dva mesta na ekranu za pregled računa. Jedno je u kontekst meniju, kod pregleda računa. Drugo, na ekranu za unos podataka o računu, u gornjem delu ekrana na tasteru Otpremnica.

Verzija programa v1.13.2

OBAVEŠTENJA

Program je ažuriran dana 08.08.2022. godine na verziju v1.13.2

Nove funkcionalnosti koje su od sada dostupne u verziji v1.13.2 su:

Ažuriranje podataka o tekućim računima komitenata

Svim korisnicima je omogućeno grupno ili pojedinačno ažuriarnje podataka o tekućim računima komitenata. Dugme za ažuriranje nalazi se na ekranu za pregled/unos podataka o komitentima.

Podaci se ažuriraju podacima sa servisa NBS. Ukoliko ima novih/izmenjenih tekućih računa aplikacija će pre snimanja izmena prikazati na koje podatke su uticale promene.

Generalno poboljšanje performansi apliakcije

Verzija programa v1.13.1

OBAVEŠTENJA

Program je ažuriran dana 29.05.2023. godine na verziju v1.13.1

Nove funkcionalnosti koje su od sada dostupne u verziji v1.13.1 su:

Povezivanje više avansnih računa sa jednim konačnim računom i obrnuto

Od verzije v1.13.1 korisnicima je omogućeno da:

 • povežu jedan konačan račun s više avansnih računa;
 • iskoriste jedan avansni račun na više konačnih računa.

Korisnik može odabrati jedan ili više avansnih računa koje će povezati sa konačnim računom. Takođe, jedan avansni račun može se iskoristiti na više konačnih računa.

Nakon što odabere avansne račune, potrebno je da unese i iznos avansa koji će se iskoristiti na tekućem konačnom računu. Može se iskoristiti ceo iznos avansa ili samo deo. Treba napomenuti da aplikacija vodi računa o tome da korisnik ne može iskoristiti veću sumu od one koja do tog momenta nije potencijalno iskorišćena na nekom od prethodnih konačnih računa.

Više o ovome pročitajte u našem upustvu u okviru aplikacije u delu Faktura sa avansnim plaćanjem.

Rekapitulacija računa

Pored postojeći izveštaja, sad vam je na raspolaganju još jedan, a to je Rekapitulacija računa.

Ovaj izveštaj omogućiće Vam analitički ili sintetički pregled svih vrsta računa za odabrane kriterijume.

Možete odabrati period, organizacione jedinice i vrste računa za koje želite da vidite pregled.

Izveštaj se može sačuvati u PDF formatu ili štampati.

Dodatne akcije za upravljanje fakturama

Nove akcije omogućene za upravljanje fakturama, bez potrebe pristupanja SEF-u, su:

• storniranje dokumenta,
• brisanje dokumenta,
• ponovno slanje dokumenta.

U zavisnosti od tekućeg statusa fakture, moguće je izvršiti određene akcije nad fakturom. Npr., ukoliko je faktura već stornirana ne može se ponovo stornirati, ali ukoliko je faktura u statusu odobrena može se stornirati.

Sve akcije vezane za fakture nalaze se u meniju kod tabelarnog prikaza fakture.

Naša preporuka je obavezno osvežiti status fakture pre odabira bilo koje akcije.

Poboljšano povezivanje knjižnih pisama i konačnih računa

Prilikom odabira konačnog računa na osnovu kog se kreira knjižno pismo, aplikacije neće nuditi račune koji su u statusu storno.

Zbog ove, ali i drugih funkcionalnosti aplikacije, naša preporuka je da redovno osvežavate statuse poslatih dokumenata.

Poboljšan sistem obrade grešaka pri slanju dokumenata na SEF

Kako bismo olakšali rad našim korisnicima, trudimo se da konstantno unapređujemo sistem obrade grešaka prilikom slanja dokumenata na SEF. Ukoliko, ipak, naiđete na grešku koja Vam nije jasna, molimo Vas da nas o tome obavestite putem mail-a.

Verzija programa v1.13

OBAVEŠTENJA

Program je ažuriran dana 27.03.2023. godine na verziju v1.13

Nove funkcionalnosti koje su od sada dostupne u verziji v1.13 su:

Slanje faktura ka velikim trgovnskim lancima

Počev od verzije v1.13 omogućen je unos svih podataka koje, najčešće, traže veliki trgovinski lanci (Merkator, Lidl, Delhaize, UniverExport, Metro, …) da budu iskazani na fakturi kada se nađu u ulozi kupca.

Na ekranu za evidenciju podataka o kupcima unosi se:

 • GLN (global location number) kupca i objekta kupca;
 • Šifra naše firme kod kupca;

Na ekranu za evidenciju podataka o našoj firmi unosi se:

 • GLN dobavljača tj. naše firme

Na ekranu za evidenciju stavki računa unosi se:

 • Barkod artikla (GTIN)

Na ekranu Kupčeva šifra artikla unosi se:

 • Šifra naše robe/artikala kod kupca;

Na ekranu za kreiranje računa tj. faktura unosi se:

 • Broj i datum narudžbenice;
 • Broj i datum otpremnice;
 • Broj i datum prijemnice;
 • Referenca kupca na drugi dokument (interni broj za rutiranje);

Sva ova polja uključena su u XML dokument koji se šalje na SEF.

Ekranska kartica kupaca

Ekranska kartica kupca predstavlja tabelarni prikaz svih dugovanja i potraživanja Vaših kupaca.

Kriterijumi za prikaz su zadati vremenski period i odabrana organizaciona jedinica.

Na kartici se vide dugovanja i potraživanja grupisana u tri gurpe:

 • Donos
 • Tekući promet
 • Saldo

Donos predstavlja zbir dugovanja i potraživanja, kao i saldo, do zadatog datuma.

Tekući promet predstavlja zbir dugovanja i potraživanja, kao i saldo, u zadatom periodu.

Saldo predstavlja zbir donosa i tekućeg prometa.

Ukoliko želite da vidite analitiku po dokumentima, dovoljno je da dvokliknete na željenog komitenta i u tabelarnom prikazu imaćete pregled dokumenata u zadatom periodu uz posebno prikazan donos do zadatog datuma i ukupan saldo dugovanja i potraživanja.

U svakoj tabeli postoji mogućnost sortiranja podataka na osnovu odabrane kolone, rastuće ili opadajuće.

Dopuna strukture XML fajla za poljoprivredna gazdinstva

U slučaju kada se u ulozi dobavljača nađe poljoprivredno gazdinstvo, XML fajl koji nastaje od fakture dopunjen je podatkom o JMBG vlasnika poljoprivrednog gazdinstva.

Podešavanje provajdera za slanje e-dokumenata (podešavanje ključeva)

Korisniku je omogućeno da samostalno podesi način na koji će slati e-dokumenata (avansnih računa, računa tj. faktura, knjižnih odobrenja i zaduženja).

Može izabrati jedanu od dva opcije:

 • Direktno slanje na SEF bez korišćenja usluge informacionog posrednika;
 • Slanje uz korišćenje usluge informacionog posrednika Moj ERačun.

Ukoliko se korisnik odluči za direktno slanje na SEF potrebno je da unese svoj SEF API ključ koji može pronaći na svom SEF nalogu (Podešavanja / API menadžment).

Ako se, pak, odluči za korišćenje usluge informacionog posrednika, servisa Moj ERačun, potrebno je da unese svoje korisničko ime i lozinku za pristup svom nalogu na ovom servisu.

Kad i kako se kreira avansni račun

Kad i kako se kreira avansni račun

Šta treba znati pre izdavanja prvog avansnog računa

U prethodnom tekstu smo objašnjavali razlike između ponude, predračuna i avansnog računa.

Međutim, i dalje postoji nedoumica kad se izdaje avansni račun, šta tačno treba da se nađe na avansnom računu i kakvu obavezu on stvara kako prodavcu, tako i kupcu.

Hajde prvo da razjasnimo …

Kada se izdaje avansni račun?

Avansni račun dužni su da izdaju isključivo obveznici PDV-a, i to u slučaju kada prime od svog kupca uplatu za robu i/ili usluge koje mu do kraja poreskog perioda neće isporučiti.

Dakle, kada kupac unapred plati robu i/ili uslugu, koju će mu dobavljač tj. prodavac isporučiti tek narednog meseca/tromesečja, dobavljač je dužan da po osnovu primljenog avansa izda avansni račun.

Nakon toga, prodavac odnosno dobavljač koji je primio avansni račun ima zakonsku obavezu da dogovorenu uslugu i/ili robu isporuči u dogovorenom roku.

Treba znati da poreska obaveza za PDV nastaje danom kada se najranije izvrši jedna od sledećih radnji:

 1. promet dobara i usluga;
 2. naplata, odnosno plaćanje ako je naknada ili deo naknade naplaćen, odnosno plaćen u novcu pre prometa dobara i usluga.

Prema tome, u slučaju kada obveznik PDV-a primi naknadu za dobra i/ili usluge pre izvršenog prometa (kupac plati avansno robu i/ili usluge), obaveza za PDV za prodavca nastaje danom prijema uplate.

U poslovanju je jako bitno znati kad koji dokument treba poslati poslovnom partneru, ne samo zbog dobrih poslovnih odnosa već i zbog toga što neki od dokumenata stvaraju poresku obavezu, a među njima je i avansni račun.

Kako se kreira avansni račun?

Znamo i sami da u praksi ne ide uvek sve po planu. Može se desiti da je prodavac, nakon izvršene uplate i stvorene obaveze PDV-a, iz nekog razloga sprečen da isporuči baš tu uslugu ili robu. U ovom slučaju može se dogovoriti s svojim poslovnim partnerom da se isporuči znamenska roba ili da se pruži drugačija usluga.

Upravo su ovo jedni od razloga zbog kojih na avansnom računu nije obavezno navesti konkretne usluge ili robu. Dovoljno je dati okvirni opis. Ono što jeste obavezno je sledeće:

 • grupisati stavke na avansnom računu po poreskim stopama – jedna stavka je ukupno plaćen avansni iznos za sve što se odnosi na ovu poresku stopu;
 • stavke oslobođene PDV-a grupisati po osnovu poreskog oslobođenja – jedna stavka je ukupno plaćen avansni iznos za sve što je oslobođeno PDV-a po istom osnovu odnosno istom članu zakona;
 • svaka stavka ima količinu 1 i jedinicu mere komad – navođenje bilo koje druge količine ili jedinice mere smatraće se neispravnim avansnim računom prilikom prijavljivanja avansnog računa na SEF.

Uz svaki avansni račun može se navesti po osnovu kog predračuna je plaćen, a u predračunu treba navesti konkretnu usluga i/ili roba koju je dobavljač obećao kupcu.

Treba još napomenuti da je po osnovu jednog avansnog računa moguće unapred platiti više različitih konačnih računa tj. faktura. Isto tako, jedan konačan račun tj. faktura može biti delimično ili u potpunosti plaćen na osnovu jednog ili više avansnih računa.

Sve ovo možete uraditi kroz program MiniBIZ s tim da program vodi računa o tome koji iznos avansnog računa je već iskorišćen za neki drugi konačan račun u nekom od prethodnih povezivanja.

Verzija programa v1.12

OBAVEŠTENJA

Program je ažuriran dana 02.02.2023. godine na verziju v1.12.

Nove funkcionalnosti koje su od sada dostupne u verziji v1.12 su:

Unapređen grafikon na početnoj strani

 • Grafikon prikazuje podatke za prethodnih godinu dana, umesto za tekuću godinu što je do sad bio slučaj. U poljima ispod grafikona prikazane su ukupne vrednosti za fakturisano, troškove, duguje i potražuje.

 

Unapređena maska za unos/slanje avansnih računa

 • Omogućen je unos datuma avansne uplate. Po default-u ovaj datum jednak je datumu dokumenta. Ovaj podatak šalje se kroz XML prilikom slanja avansnog računa.

 

Unapređena maska za unos/slanje računa tj. faktura

 • Prilikom kreiranja računa tj. fakture, ukoliko ste definisali samo jednu vrstu dokumenta izlaznog računa tj. fakture, aplikacija će Vam upisati tu vrstu dokumenta kako ne biste morali Vi da birate iz opadajućeg menija. Takođe, odmah će biti upisan i redni broj dokumenta kao i tekući datum dokumenta.
 • Prilikom kreiranja fakture možete prijaviti i objekat komitenta, ukoliko je to potrebno, bez napuštanja ekrana za unos fakture. Ovaj objekat će Vam, nakon čuvanja, biti na raspolaganju i priliko kreiranja drugih računa.
 • Ubačene nove akcije za upravljanje e-fakturama koje su poslate preko provajdera Moj E-Račun.
 • Poboljšan sistem obrade greške pri slanju e-računa na portal i dopunjena lista greška koje su obrađene.

Unapređena maska za unos podataka o komitentima

 • Prilikom povlačenja podataka sa servisa NBS, aplikacija će povući i JBKJS broj (jedinstveni broj korisnika javnih sredstava), ukoliko se radi o komitentu koji je subjekat javnog sektora.

Unapređena maska za unos podataka o osobama

 • Pored dosadašnjih podataka, od ove verzije mogu se unositi i podaci o brojevima telefona i email adresama za svaku evidentiranu osobu.

Izmenjen prikaz u meniju

 • Od sada se vide sve opcije u meniju bez obzira na to koji paket koristite. Opcije koje nisu uključene u Vašem paketu imaju oznaku žute krunice.

Uvek dostupno uputstvo

 • Sada će Vam uputstvo za korišćenje aplikacije MiniBIZ biti uvek na dohvat ruke. Najnovijoj verziji PDF fajla možete pristupiti u svakom momentu klikom na ….

Razlike između ponude, predračuna i avansnog računa

Razlike između ponude, predračuna i avansnog računa

Na vreme se upoznajte s razlikama kako bi izbegli nesporozume

Velik broj ljudi, čak i onih iskusnijih preduzetnika, često ne razume tačnu razliku između ponude i predračuna te stoga dolaze u nedoumicu šta od to dvoje poslati, a da se ne rizikuje uspešna poslovna saradnja. Avansni račun takođe ne retko predstavlja problem jer postoji sumnja u to u kom momentu je potrebno poslati avansni račun i kakve to obaveze stvara kako prodavcu tako i kupcu. Klijenti nekad i sami greše u svojim zahtevima za određenim dokumentima jer nisu sigurni u to šta oni predstavljaju.

Iako su razlike između ovih dokumenata nekada vrlo male i suptilne, slanje pogrešnog dokumenta iza kojeg stoje neka očekivanja bilo od strane kupca ili prodavca mogu dovesti do loše saradnje.

Sve su ovo dovoljno dobri razlozi da naučite šta tačno predstavlja svaki od ovih dokumenata.

Predračuni i ponude

Najmanje razlike upravo postoje između ova dva dokumenta što stvara i najveću konfuziju.

Često se dešava da klijent zatraži predračun umesto ponude i obrnuto što ume da oteža i uspori sklapanje poslovnog dogovora.

Gledajući hronološki, ukoliko se ni jedan korak ne preskoči, prvi dokument je ponuda. Ponuda treba da sadrži detaljno objašnjenje usluga koje nudi Vaše preduzeće, u najvećem broju slučajeva sa svim cenama i specifikacijama. Ovaj dokument je informativnog karaktera i nije obavezujuć ni za jednu stranu ni u kom smislu. Takođe, on nema strogo propisanu strukturu niti obavezne elemente.

Sledeći korak bi bio predračun. Kada se klijent već odluči za vrstu usluge ili robe koju želi može zatražiti predračun. Iako ni ovaj dokument nije obavezujuć on ipak ima malo veću težinu od prethodnog jer je namenjen upravo konkretnom kupcu i uslovima koje nudimo baš za njega. Ovo nikako ne znači da ne može doći do promena, recimo u ceni ili načinu vršenja usluga. Za razliku od prethodnog dokumenta, ovaj dokument često nosi i informacije o načinu plaćanja. Ukoliko izdate nekom predračun Vi potvrđujete da ste spremni da robu isporučite ili uslugu izvršite odmah nakon uplate. Profaktura, odnosno predračun, za razliku od fakture, ne stvara obavezu plaćanja PDV-a u slučajevima kada plaćanje nije izvršeno i roba nije dostavljena, pa zbog toga predstavlja odličan korak pre izvršenja same usluge i njenog plaćanja, nakon čega ćete naravno izdati i fakturu. U ovom trenutku obe strane još uvek mogu u potpunosti odustati od poslovnog dogovora.

Avansni račun

Kada je klijent prihvatio ponudu i dobio predračun uglavnom posle toga sledi uplata dostavljaču robe, odnosno usluge. Ovo je momenat kada se izdaje avansni račun. Avans znači uplatu koja je izvršena pre nego što je roba dostavljena, odnosno usluga izvršena. Poslovni partner koji prima avans je u zakonskoj obavezi da izvrši dogovorenu dostavu robe ili usluge. S obzirom da avansne račune izdaju samo obveznici PDV-a oni su u zakonskoj obavezi je da avansne račune prijave na SEF i da za iste na kraju izdaju konačan račun. Konačan račun koji se radi na osnovu avansnog računa biće umanjen za vrednost avansa. Bitno je takođe napomenuti da obveznik obračunava i plaća PDV u poreskom periodu u kom izda avansni račun i primi uplatu po osnovu njegovog izdavanja.

Iako razlike možda ne deluju velike bitno je da ih upoznate i da na vreme znate kako da izbegnete nepotrebne nesporazume u komunikaciji. Ovo je i način da ostavite dobar utisak na svoje partnere.

Sva ova dokumenta možete vrlo lako i brzo kreirati, i po potrebi poslati na SEF, u našem programu MiniBIZ.