Verzija programa v1.14

OBAVEŠTENJA

Program je ažuriran dana 12.02.2024. godine na verziju v1.14.

Nove funkcionalnosti koje su od sada dostupne u verziji v1.14 su:

Pojedinačna PDV evidencija

U skladu sa članom 4. stav 4. Zakona o elektronskom fakturisanju, elektronsko evidentiranje obračuna poreza na dodatu vrednost vrši se pojedinačno, po svakoj obavezi, iskazivanjem podatka o osnovici, poreskoj stopi i obračunatom porezu na dodatu vrednost, i to za:

1) promet dobara i usluga, uključujući i dati avans, za koji je primalac dobara i usluga poreski dužnik u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost;
2) promet dobara i usluga koji se vrši uz naknadu obvezniku poreza na prihod od samostalne delatnosti u smislu zakona kojim se uređuje porez na dohodak građana i obvezniku poreza na dobit pravnih lica u smislu zakona kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica, uključujući i primljeni avans, za koji je isporučilac dobara, odnosno pružalac usluga poreski dužnik u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost.

U aplikaciji je, na veoma jednostavan način, omogućeno slanje pojedinačne PDV evidencije.

Potrebno je da korisnik odabere vrstu dokumenta za koju želi da pošalje prijavu (avansni račun, konačan račun, knjižno odobrenje ili knjižno zaduženje), a zatim i konkretan dokument. Aplikacija će popuniti prijavu i na korisniku je da je prekontroliše i pošalje.

Uvlačenje ulaznih dokumenata sa SEF-a

Kako bi smanjili potrebu korišćenja SEF portala, korisnicima smo omogućili pregled i upravljanje ulaznim dokumentima.

Na posebnom ekranu omogućen je uvoz dokumenata pristiglih preko SEF portala. Svaki dokument se može pregledati i na njega odreagovati, što znači da dokument možete odobriti, odbiti ili stornirati u samoj aplikaciji bez odlaska na SEF.

Štampa otpremnice

S ovom verzijom aplikacije omogućeno je štampanje otpremnice.

Otpremnica se može odštampati na dva mesta na ekranu za pregled računa. Jedno je u kontekst meniju, kod pregleda računa. Drugo, na ekranu za unos podataka o računu, u gornjem delu ekrana na tasteru Otpremnica.

Verzija programa v1.13.2

OBAVEŠTENJA

Program je ažuriran dana 08.08.2022. godine na verziju v1.13.2

Nove funkcionalnosti koje su od sada dostupne u verziji v1.13.2 su:

Ažuriranje podataka o tekućim računima komitenata

Svim korisnicima je omogućeno grupno ili pojedinačno ažuriarnje podataka o tekućim računima komitenata. Dugme za ažuriranje nalazi se na ekranu za pregled/unos podataka o komitentima.

Podaci se ažuriraju podacima sa servisa NBS. Ukoliko ima novih/izmenjenih tekućih računa aplikacija će pre snimanja izmena prikazati na koje podatke su uticale promene.

Generalno poboljšanje performansi apliakcije

Verzija programa v1.13.1

OBAVEŠTENJA

Program je ažuriran dana 29.05.2023. godine na verziju v1.13.1

Nove funkcionalnosti koje su od sada dostupne u verziji v1.13.1 su:

Povezivanje više avansnih računa sa jednim konačnim računom i obrnuto

Od verzije v1.13.1 korisnicima je omogućeno da:

 • povežu jedan konačan račun s više avansnih računa;
 • iskoriste jedan avansni račun na više konačnih računa.

Korisnik može odabrati jedan ili više avansnih računa koje će povezati sa konačnim računom. Takođe, jedan avansni račun može se iskoristiti na više konačnih računa.

Nakon što odabere avansne račune, potrebno je da unese i iznos avansa koji će se iskoristiti na tekućem konačnom računu. Može se iskoristiti ceo iznos avansa ili samo deo. Treba napomenuti da aplikacija vodi računa o tome da korisnik ne može iskoristiti veću sumu od one koja do tog momenta nije potencijalno iskorišćena na nekom od prethodnih konačnih računa.

Više o ovome pročitajte u našem upustvu u okviru aplikacije u delu Faktura sa avansnim plaćanjem.

Rekapitulacija računa

Pored postojeći izveštaja, sad vam je na raspolaganju još jedan, a to je Rekapitulacija računa.

Ovaj izveštaj omogućiće Vam analitički ili sintetički pregled svih vrsta računa za odabrane kriterijume.

Možete odabrati period, organizacione jedinice i vrste računa za koje želite da vidite pregled.

Izveštaj se može sačuvati u PDF formatu ili štampati.

Dodatne akcije za upravljanje fakturama

Nove akcije omogućene za upravljanje fakturama, bez potrebe pristupanja SEF-u, su:

• storniranje dokumenta,
• brisanje dokumenta,
• ponovno slanje dokumenta.

U zavisnosti od tekućeg statusa fakture, moguće je izvršiti određene akcije nad fakturom. Npr., ukoliko je faktura već stornirana ne može se ponovo stornirati, ali ukoliko je faktura u statusu odobrena može se stornirati.

Sve akcije vezane za fakture nalaze se u meniju kod tabelarnog prikaza fakture.

Naša preporuka je obavezno osvežiti status fakture pre odabira bilo koje akcije.

Poboljšano povezivanje knjižnih pisama i konačnih računa

Prilikom odabira konačnog računa na osnovu kog se kreira knjižno pismo, aplikacije neće nuditi račune koji su u statusu storno.

Zbog ove, ali i drugih funkcionalnosti aplikacije, naša preporuka je da redovno osvežavate statuse poslatih dokumenata.

Poboljšan sistem obrade grešaka pri slanju dokumenata na SEF

Kako bismo olakšali rad našim korisnicima, trudimo se da konstantno unapređujemo sistem obrade grešaka prilikom slanja dokumenata na SEF. Ukoliko, ipak, naiđete na grešku koja Vam nije jasna, molimo Vas da nas o tome obavestite putem mail-a.

Verzija programa v1.13

OBAVEŠTENJA

Program je ažuriran dana 27.03.2023. godine na verziju v1.13

Nove funkcionalnosti koje su od sada dostupne u verziji v1.13 su:

Slanje faktura ka velikim trgovnskim lancima

Počev od verzije v1.13 omogućen je unos svih podataka koje, najčešće, traže veliki trgovinski lanci (Merkator, Lidl, Delhaize, UniverExport, Metro, …) da budu iskazani na fakturi kada se nađu u ulozi kupca.

Na ekranu za evidenciju podataka o kupcima unosi se:

 • GLN (global location number) kupca i objekta kupca;
 • Šifra naše firme kod kupca;

Na ekranu za evidenciju podataka o našoj firmi unosi se:

 • GLN dobavljača tj. naše firme

Na ekranu za evidenciju stavki računa unosi se:

 • Barkod artikla (GTIN)

Na ekranu Kupčeva šifra artikla unosi se:

 • Šifra naše robe/artikala kod kupca;

Na ekranu za kreiranje računa tj. faktura unosi se:

 • Broj i datum narudžbenice;
 • Broj i datum otpremnice;
 • Broj i datum prijemnice;
 • Referenca kupca na drugi dokument (interni broj za rutiranje);

Sva ova polja uključena su u XML dokument koji se šalje na SEF.

Ekranska kartica kupaca

Ekranska kartica kupca predstavlja tabelarni prikaz svih dugovanja i potraživanja Vaših kupaca.

Kriterijumi za prikaz su zadati vremenski period i odabrana organizaciona jedinica.

Na kartici se vide dugovanja i potraživanja grupisana u tri gurpe:

 • Donos
 • Tekući promet
 • Saldo

Donos predstavlja zbir dugovanja i potraživanja, kao i saldo, do zadatog datuma.

Tekući promet predstavlja zbir dugovanja i potraživanja, kao i saldo, u zadatom periodu.

Saldo predstavlja zbir donosa i tekućeg prometa.

Ukoliko želite da vidite analitiku po dokumentima, dovoljno je da dvokliknete na željenog komitenta i u tabelarnom prikazu imaćete pregled dokumenata u zadatom periodu uz posebno prikazan donos do zadatog datuma i ukupan saldo dugovanja i potraživanja.

U svakoj tabeli postoji mogućnost sortiranja podataka na osnovu odabrane kolone, rastuće ili opadajuće.

Dopuna strukture XML fajla za poljoprivredna gazdinstva

U slučaju kada se u ulozi dobavljača nađe poljoprivredno gazdinstvo, XML fajl koji nastaje od fakture dopunjen je podatkom o JMBG vlasnika poljoprivrednog gazdinstva.

Podešavanje provajdera za slanje e-dokumenata (podešavanje ključeva)

Korisniku je omogućeno da samostalno podesi način na koji će slati e-dokumenata (avansnih računa, računa tj. faktura, knjižnih odobrenja i zaduženja).

Može izabrati jedanu od dva opcije:

 • Direktno slanje na SEF bez korišćenja usluge informacionog posrednika;
 • Slanje uz korišćenje usluge informacionog posrednika Moj ERačun.

Ukoliko se korisnik odluči za direktno slanje na SEF potrebno je da unese svoj SEF API ključ koji može pronaći na svom SEF nalogu (Podešavanja / API menadžment).

Ako se, pak, odluči za korišćenje usluge informacionog posrednika, servisa Moj ERačun, potrebno je da unese svoje korisničko ime i lozinku za pristup svom nalogu na ovom servisu.

Kad i kako se kreira avansni račun

Kad i kako se kreira avansni račun

Šta treba znati pre izdavanja prvog avansnog računa

U prethodnom tekstu smo objašnjavali razlike između ponude, predračuna i avansnog računa.

Međutim, i dalje postoji nedoumica kad se izdaje avansni račun, šta tačno treba da se nađe na avansnom računu i kakvu obavezu on stvara kako prodavcu, tako i kupcu.

Hajde prvo da razjasnimo …

Kada se izdaje avansni račun?

Avansni račun dužni su da izdaju isključivo obveznici PDV-a, i to u slučaju kada prime od svog kupca uplatu za robu i/ili usluge koje mu do kraja poreskog perioda neće isporučiti.

Dakle, kada kupac unapred plati robu i/ili uslugu, koju će mu dobavljač tj. prodavac isporučiti tek narednog meseca/tromesečja, dobavljač je dužan da po osnovu primljenog avansa izda avansni račun.

Nakon toga, prodavac odnosno dobavljač koji je primio avansni račun ima zakonsku obavezu da dogovorenu uslugu i/ili robu isporuči u dogovorenom roku.

Treba znati da poreska obaveza za PDV nastaje danom kada se najranije izvrši jedna od sledećih radnji:

 1. promet dobara i usluga;
 2. naplata, odnosno plaćanje ako je naknada ili deo naknade naplaćen, odnosno plaćen u novcu pre prometa dobara i usluga.

Prema tome, u slučaju kada obveznik PDV-a primi naknadu za dobra i/ili usluge pre izvršenog prometa (kupac plati avansno robu i/ili usluge), obaveza za PDV za prodavca nastaje danom prijema uplate.

U poslovanju je jako bitno znati kad koji dokument treba poslati poslovnom partneru, ne samo zbog dobrih poslovnih odnosa već i zbog toga što neki od dokumenata stvaraju poresku obavezu, a među njima je i avansni račun.

Kako se kreira avansni račun?

Znamo i sami da u praksi ne ide uvek sve po planu. Može se desiti da je prodavac, nakon izvršene uplate i stvorene obaveze PDV-a, iz nekog razloga sprečen da isporuči baš tu uslugu ili robu. U ovom slučaju može se dogovoriti s svojim poslovnim partnerom da se isporuči znamenska roba ili da se pruži drugačija usluga.

Upravo su ovo jedni od razloga zbog kojih na avansnom računu nije obavezno navesti konkretne usluge ili robu. Dovoljno je dati okvirni opis. Ono što jeste obavezno je sledeće:

 • grupisati stavke na avansnom računu po poreskim stopama – jedna stavka je ukupno plaćen avansni iznos za sve što se odnosi na ovu poresku stopu;
 • stavke oslobođene PDV-a grupisati po osnovu poreskog oslobođenja – jedna stavka je ukupno plaćen avansni iznos za sve što je oslobođeno PDV-a po istom osnovu odnosno istom članu zakona;
 • svaka stavka ima količinu 1 i jedinicu mere komad – navođenje bilo koje druge količine ili jedinice mere smatraće se neispravnim avansnim računom prilikom prijavljivanja avansnog računa na SEF.

Uz svaki avansni račun može se navesti po osnovu kog predračuna je plaćen, a u predračunu treba navesti konkretnu usluga i/ili roba koju je dobavljač obećao kupcu.

Treba još napomenuti da je po osnovu jednog avansnog računa moguće unapred platiti više različitih konačnih računa tj. faktura. Isto tako, jedan konačan račun tj. faktura može biti delimično ili u potpunosti plaćen na osnovu jednog ili više avansnih računa.

Sve ovo možete uraditi kroz program MiniBIZ s tim da program vodi računa o tome koji iznos avansnog računa je već iskorišćen za neki drugi konačan račun u nekom od prethodnih povezivanja.

Verzija programa v1.12

OBAVEŠTENJA

Program je ažuriran dana 02.02.2023. godine na verziju v1.12.

Nove funkcionalnosti koje su od sada dostupne u verziji v1.12 su:

Unapređen grafikon na početnoj strani

 • Grafikon prikazuje podatke za prethodnih godinu dana, umesto za tekuću godinu što je do sad bio slučaj. U poljima ispod grafikona prikazane su ukupne vrednosti za fakturisano, troškove, duguje i potražuje.

 

Unapređena maska za unos/slanje avansnih računa

 • Omogućen je unos datuma avansne uplate. Po default-u ovaj datum jednak je datumu dokumenta. Ovaj podatak šalje se kroz XML prilikom slanja avansnog računa.

 

Unapređena maska za unos/slanje računa tj. faktura

 • Prilikom kreiranja računa tj. fakture, ukoliko ste definisali samo jednu vrstu dokumenta izlaznog računa tj. fakture, aplikacija će Vam upisati tu vrstu dokumenta kako ne biste morali Vi da birate iz opadajućeg menija. Takođe, odmah će biti upisan i redni broj dokumenta kao i tekući datum dokumenta.
 • Prilikom kreiranja fakture možete prijaviti i objekat komitenta, ukoliko je to potrebno, bez napuštanja ekrana za unos fakture. Ovaj objekat će Vam, nakon čuvanja, biti na raspolaganju i priliko kreiranja drugih računa.
 • Ubačene nove akcije za upravljanje e-fakturama koje su poslate preko provajdera Moj E-Račun.
 • Poboljšan sistem obrade greške pri slanju e-računa na portal i dopunjena lista greška koje su obrađene.

Unapređena maska za unos podataka o komitentima

 • Prilikom povlačenja podataka sa servisa NBS, aplikacija će povući i JBKJS broj (jedinstveni broj korisnika javnih sredstava), ukoliko se radi o komitentu koji je subjekat javnog sektora.

Unapređena maska za unos podataka o osobama

 • Pored dosadašnjih podataka, od ove verzije mogu se unositi i podaci o brojevima telefona i email adresama za svaku evidentiranu osobu.

Izmenjen prikaz u meniju

 • Od sada se vide sve opcije u meniju bez obzira na to koji paket koristite. Opcije koje nisu uključene u Vašem paketu imaju oznaku žute krunice.

Uvek dostupno uputstvo

 • Sada će Vam uputstvo za korišćenje aplikacije MiniBIZ biti uvek na dohvat ruke. Najnovijoj verziji PDF fajla možete pristupiti u svakom momentu klikom na ….

Razlike između ponude, predračuna i avansnog računa

Razlike između ponude, predračuna i avansnog računa

Na vreme se upoznajte s razlikama kako bi izbegli nesporozume

Velik broj ljudi, čak i onih iskusnijih preduzetnika, često ne razume tačnu razliku između ponude i predračuna te stoga dolaze u nedoumicu šta od to dvoje poslati, a da se ne rizikuje uspešna poslovna saradnja. Avansni račun takođe ne retko predstavlja problem jer postoji sumnja u to u kom momentu je potrebno poslati avansni račun i kakve to obaveze stvara kako prodavcu tako i kupcu. Klijenti nekad i sami greše u svojim zahtevima za određenim dokumentima jer nisu sigurni u to šta oni predstavljaju.

Iako su razlike između ovih dokumenata nekada vrlo male i suptilne, slanje pogrešnog dokumenta iza kojeg stoje neka očekivanja bilo od strane kupca ili prodavca mogu dovesti do loše saradnje.

Sve su ovo dovoljno dobri razlozi da naučite šta tačno predstavlja svaki od ovih dokumenata.

Predračuni i ponude

Najmanje razlike upravo postoje između ova dva dokumenta što stvara i najveću konfuziju.

Često se dešava da klijent zatraži predračun umesto ponude i obrnuto što ume da oteža i uspori sklapanje poslovnog dogovora.

Gledajući hronološki, ukoliko se ni jedan korak ne preskoči, prvi dokument je ponuda. Ponuda treba da sadrži detaljno objašnjenje usluga koje nudi Vaše preduzeće, u najvećem broju slučajeva sa svim cenama i specifikacijama. Ovaj dokument je informativnog karaktera i nije obavezujuć ni za jednu stranu ni u kom smislu. Takođe, on nema strogo propisanu strukturu niti obavezne elemente.

Sledeći korak bi bio predračun. Kada se klijent već odluči za vrstu usluge ili robe koju želi može zatražiti predračun. Iako ni ovaj dokument nije obavezujuć on ipak ima malo veću težinu od prethodnog jer je namenjen upravo konkretnom kupcu i uslovima koje nudimo baš za njega. Ovo nikako ne znači da ne može doći do promena, recimo u ceni ili načinu vršenja usluga. Za razliku od prethodnog dokumenta, ovaj dokument često nosi i informacije o načinu plaćanja. Ukoliko izdate nekom predračun Vi potvrđujete da ste spremni da robu isporučite ili uslugu izvršite odmah nakon uplate. Profaktura, odnosno predračun, za razliku od fakture, ne stvara obavezu plaćanja PDV-a u slučajevima kada plaćanje nije izvršeno i roba nije dostavljena, pa zbog toga predstavlja odličan korak pre izvršenja same usluge i njenog plaćanja, nakon čega ćete naravno izdati i fakturu. U ovom trenutku obe strane još uvek mogu u potpunosti odustati od poslovnog dogovora.

Avansni račun

Kada je klijent prihvatio ponudu i dobio predračun uglavnom posle toga sledi uplata dostavljaču robe, odnosno usluge. Ovo je momenat kada se izdaje avansni račun. Avans znači uplatu koja je izvršena pre nego što je roba dostavljena, odnosno usluga izvršena. Poslovni partner koji prima avans je u zakonskoj obavezi da izvrši dogovorenu dostavu robe ili usluge. S obzirom da avansne račune izdaju samo obveznici PDV-a oni su u zakonskoj obavezi je da avansne račune prijave na SEF i da za iste na kraju izdaju konačan račun. Konačan račun koji se radi na osnovu avansnog računa biće umanjen za vrednost avansa. Bitno je takođe napomenuti da obveznik obračunava i plaća PDV u poreskom periodu u kom izda avansni račun i primi uplatu po osnovu njegovog izdavanja.

Iako razlike možda ne deluju velike bitno je da ih upoznate i da na vreme znate kako da izbegnete nepotrebne nesporazume u komunikaciji. Ovo je i način da ostavite dobar utisak na svoje partnere.

Sva ova dokumenta možete vrlo lako i brzo kreirati, i po potrebi poslati na SEF, u našem programu MiniBIZ.

Verzija programa v1.11

OBAVEŠTENJA

Program je ažuriran dana 03.11.2022. godine na verziju v1.11.

Nove funkcionalnosti koje su od sada dostupne u verziji v1.11 su:

Ino račun

 • Unos ino adrese u šifarnik komitenta: Kod unosa adrese za ino komitente tj. kupce potrebno je odabrati državu koja nije Srbija. U tom slučaju aplikacija će ponuditi nova polja u koja je moguće uneti opis (okrug, opština, …), zip code (poštanski broj) i mesto (grad). Ovi podaci uzeće se u obzir prilikom štampe ino računa.
 • Kreiranje ino računa na novom ekranu: Omogućeno je kreiranje ino računa na posebnom ekranu.
 • Štampa ino računa na engleskom jeziku: Svi ino računi se štampaju na engleskom jeziku i sadrže sve obavezne podatke.

Mogućnost slanja priloga uz e-račun

Prilog mora da bude u PDF formatu, do dva priloga maksimalne ukupne veličine 25 mb.

Slanje e-računa poljoprivrednim gazdinstvima 

Iz aplikacije MiniBIZ od sada je moguće slanje e-računa i poljoprivrednim gazdinstvima koja su u sistemu PDV-a. Da napomenemo da će ovakva PG biti u obavezi da primaju e-račune preko SEF-a počev od 1.1.2023. godine.

Dodatne funkcionalnosti koje poboljšavaju svakodnevni rad

 • Taster „Veza sa drugim dokumentima“ na ekranu za račune omogućiće Vam da na jedan klik vidite s kojim sve dokumentima je povezan Vaš račun.
 • Greške vezane za slanje e-računa na SEF, kada slanje nije uspelo, su dopunjene dodatnim opisom kako bi znali koji je uzrok neuspešnog slanja e-računa.
 • Omogućeno je grupno osvežavanje statusa više računa od jednom na ekranu za račune za poslednjih XX dana.
 • Omogućeno je povezivanje konačnog računa koji ima stavku koja je u sistemu PDV-a, sa avansnim računom koji ima neku drugu stavku koja nije u sistemu PDV-a.

Verzija programa v1.10

OBAVEŠTENJA

Program je ažuriran dana 14.09.2022. godine na verziju v1.10

Nova funkcionalnost koja je od sada dostupna u verziji v1.10 je:

Slanje e-faktura direktno na Sistem elektronskih fakturalanje e-faktura

Od sada je svim našim korisnicima omogućeno da svoje e-fakture šalju direktno na Sistem elektronskih faktura tj. SEF. Ovo znači da korisnici nisu u obavezi da koriste usluge informacionog posrednika.

Da bi Vam ova funkcionalnost bila omogućena potrebno je da pošaljete Vaš API key, koji se nalazi na Vašem SEF nalogu u delu Podešavanja / API menadžment, putem naše kontakt forme. Naše kolege će Vam u najkraćem roku omogućiti da pristupite ovoj funkcionalnosti.

SEF API Key

Na ekranu za kreiranje faktura pojaviće Vam se novo dugme čija je funkcija upravo slanje e-faktura direktno na SEF.

Ako nemate nalog na SEF-u

Ako nemate nalog na SEF-u

Proverite još jednom

Ministarstvo finansija objavilo je 5. avgusta 2022. godine da su ostvareni i implementirani mehanizmi za automatsku registraciju privrednih društava na SEF.

A šta ovo znači za Vas?

Ukoliko Vaša firma ima obavezu da prima elektronske fakture od 1. jula 2022. godine, a do sada je niko nije registrovao na Sistem elektronskih faktura – biće automatski registrovana po sili zakona, prilikom prve naredne isporuke e-fakture.

Jednostavnije …

Onog momenta kad Vam bude stigao račun, recimo, od nekog komunalnog preduzeća čak i da nemate otvoren nalog na SEF-u, nalog će Vam biti otvoren automatski.
Stoga dobro obratite pažnju, jer to što niste proverili da li Vam je nalog otvoren neće biti opravdanje da račun ne platite.